Zarząd
PDF Drukuj Email

Zarząd Klubu kieruje całokształtem działalności Klubu w okresie między Walnymi Zebraniami Klubu.
 
Zarząd klubu:

 1. Organizuje i kieruje całokształtem pracy sportowej Klubu
 2. Organizuje i nadzoruje całokształt pracy wychowawczej
 3. Ustala preliminarz Klubu i realizuje zatwierdzony budżet
 4. Zarządza majątkiem i dysponuje środkami finansowymi Klubu
 5. Reprezentuje Klub na zewnątrz
 6. Zatwierdza regulaminy: Prezydium Zarządu, sekcji sportowych i komisji
 7. Tworzy i znosi sekcje sportowe
 8. Powołuje i znosi komisje
 9. Przyjmuje członków zwyczajnych, juniorów i wspierających oraz podejmuje uchwały w sprawie skreślenia
 10. Wnioskuje na Walne Zebranie Klubu w sprawie nadania lub pozbawienia godności członka honorowego
 11. Dokonuje odznaczeń i wyróżnień oraz nakłada kary przewidziane statutem
 12. Decyduje o zawieszeniach w prawach członka Klubu
 13. Składa sprawozdania z działalności Klubu
 14. Przygotowuje i zwołuje Walne Zebranie
 15. Decyduje o innych sprawach nie zastrzeżonych do właściwości pozostałych władz Klubu